woensdag 26 november 2014

Toelagereglement voor beveiliging van verenigingenlokalen

Cultuurraad Hoboken
2014-11-26                                                                        

Aanleiding
Op 22 oktober 2014 vroeg het district advies over dit reglement.

Motivatie

De cultuurraad heeft dit reglement ontvangen en gelezen.
Het werd tevens voorgelegd aan enkele externe 'adviseurs' die beroepshalve met de materie vertrouwd zijn.

Advies

Er is duidelijk gestreefd naar gelijke bejegening van de verenigingen. Maar we vrezen dat dit helaas toch niet helemaal gelukt is.

Voor wie een afzonderlijk lokaal heeft met een beperkt aantal toegangen zal het beveiligen van dat lokaal een minder dure grap zijn, dan voor wie een 'verenigingengebouw' betrekt met talrijke deuren en ramen en andere muuropeningen.

Het zullen meestal grotere verenigingen zijn, met een groot aantal leden en grotere financiële draagkracht, die over een afzonderlijk lokaal beschikken.
Niet alle verenigingen vestigen zich gelijktijdig in een verenigingengebouw. De basisbeveiliging van dergelijk gebouw zal voor elke gebruiker min of meer gelijk zijn.  Is het dan nodig dat er telkens een nieuwe controle door de politie wordt uitgevoerd? Het lijkt ons een verspilling van tijd en middelen.

Stel dat in een verenigingengebouw alle buitendeuren door de er gehuisveste verenigingen werden beveiligd volgens het boekje. Stel er komt een vereniging bij die mee 'profiteert' van de investering van de anderen. Hoe ga je conflicten voorkomen?
Het lijkt ons aangewezen dat bij verenigingengebouwen het district zélf het voortouw neemt inzake de basisbeveiliging.

De cultuurraad vindt dit een zeer waardevolle denkoefening. Toch kunnen wij er in deze vorm geen gunstig advies aan verlenen.

Besluit

We hopen dat het districtsbestuur rekening houdt met onze opmerkingen.


BIJLAGE: 

Toelagereglement voor de beveiliging van verenigingenlokalen

Art. 1 - Doel: 
Het district Hoboken is rijk aan diverse verenigingen.  Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven te ondersteunen bij inbraakpreventie door een toelage te verlenen voor het functioneel beveiligen van de lokalen van verenigingen die gelegen zijn op het grondgebied van het district en die daar hun voornaamste activiteiten uitoefenen. Deze toelage wordt toegekend  onder de voorwaarden bepaald in dit reglement.

Art. 2 - Begrippen:   
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Aanvrager (van een toelage): vereniging die houder is van een zakelijk of persoonlijk genotsrecht met betrekking tot het verenigingslokaal en een toelage aanvraagt. 
Factuur: bewijs van geleverde en/of geplaatste goederen met vermelding van de kostprijs, naam van de aanvrager, de plaatsingsdatum, de eventuele aannemer of leverancier en het adres waar de werken werden uitgevoerd.  
Techno-preventieve maatregel: een beveiligingsmaatregel die een gebouw moeilijk toegankelijk of minder aantrekkelijk maakt voor een inbreker en dit door gebruik te maken van organisatorische, bouwfysische en elektronische instrumenten.
Vereniging: een feitelijke vereniging of vereniging met rechtspersoonlijkheid, met een sociaal, sportief- , cultureel oogmerk of met het oog op jeugdwerking dat geen winstoogmerk mag hebben, en dat minstens 1 jaar effectief actief is in het Hobokense verenigingsleven, waarvan de (maatschappelijke) zetel gevestigd is in Hoboken en op moment van de aanvraag  geen deelwerking uitmaakt van een andere lokale vereniging.  
Verenigingsgebouw: het gebouw in eigendom, concessie, huur  of  bruikleen dat hoofdzakelijk bestemd is voor gebruik van de verenigingsactiviteiten (kantine, opslagruimte voor verenigingsgoederen, vergaderruimte, verenigingsruimte,…) en dat geen private woning is. 

Art. 3 - Werken:
De toelage wordt enkel verleend voor het uitvoeren van werken voor techno-preventieve maatregelen die worden aanbevolen door de lokale politie en omvatten onder andere:
• de installatie van (schrik)verlichting
• de installatie van een alarm- of ander elektronisch beveiligingssysteem
• de beveiliging van alle buitendeuren die direct toegang geven tot het gebouw
• de beveiliging van andere gevelopeningen die direct toegang geven tot het gebouw
De maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van het volledige gebouw of een volledig lokaal en moeten het risico voor het  gehele gebouw verkleinen.  Dit houdt in dat de aanvrager alle toegangen (deuren, ramen, keldergaten,…) tot de woning of het lokaal in dezelfde mate moet laten beveiligen.
De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen in privéwoningen.

Art. 4 - procedure en toelage
De aanvrager dient voorafgaand via de lokale politie (dienst preventie) een doorlichting te laten uitvoeren van het verenigingsgebouw waarvoor een toelage wordt aangevraagd. De lokale politie zal bij haar aanbevelingen een verplicht te volgen minimumnorm aangeven voor de beveiligingsmaatregelen.
Per aanvrager  mag er jaarlijks slechts één toelageaanvraag ingediend worden bij het district Hoboken. Deze aanvraag mag meerdere uitgaven voor techno-preventieve maatregelen bevatten.
Verenigingen die een verenigingsgebouw delen mogen per vereniging een toelageaanvraag indienen. De aanvragen mogen echter niet dezelfde kosten dekken, maar mogen wel over eenzelfde beveiligingsmaatregel gaan.
De aanvrager dient volgende stukken bij zijn aanvraag toe te voegen:
·         Verslag met de aanbevelingen op vlak van inbraakpreventie van de lokale politie (jonger dan 5 jaar);
·         Overzicht van de geraamde kosten/ detail van de inbraakpreventieve werken;
·         Vermelding of er ook nog andere subsidies werden aangevraagd bij een andere instantie voor dezelfde preventiemaatregelen
·         Bewijs of verklaring op eer dat de vereniging reeds een jaar actief is in het Hobokense verenigingsleven (of erkend is door de stad Antwerpen); en haar voornaamste activiteiten op het grondgebied van Hoboken uitoefent.
·         Indien de aanvraag gebeurt door de huurder/houder van een genotsrecht op het verenigingsgebouw, moet er bij de aanvraag een schriftelijk akkoord van de eigenaar bijgevoegd worden.    
Aanvragen worden aan het districtscollege voorgelegd voor goedkeuring. De aanvrager wordt desgevallend op de hoogte gebracht van de toekenningsbeslissing.  
Binnen de 4 maanden na kennisgeving van de toekenningsbeslissing dienen alle facturen voor de toelage ingediend te zijn. Uitzonderlijk kan het districtscollege een langere termijn toelaten indien de werken buiten de wil van de aanvrager pas op een laattijdige datum kunnen starten. De aanvrager dient het district in dat geval op de hoogte te brengen. Kosten die niet (tijdig) werden aangetoond, of vergoed worden via een andere toelage van de stad Antwerpen worden niet uitbetaald. Facturen die ingediend worden mogen maximum  dateren van 4 maanden voor de aanvraagdatum. 
De uitgevoerde werken waarvoor toelages werden aangevraagd en het behalen van de verplichte minimumnormen geformuleerd in de aanbevelingen van de lokale politie kunnen na het indienen van de facturen, op vraag van het district, gecontroleerd worden door de lokale politie. De toelage wordt uitbetaald op basis van de facturen die ingediend werden en desgevallend mits een gunstige controle door de lokale politie.

De aanvrager kan de werken zelf uitvoeren, of kan een aannemer aanstellen.  Indien de aanvrager de werken zelf uitvoert, voegt hij enkel facturen/aankoopbewijzen met betrekking tot de aankoop van materiaal toe. Arbeid geleverd door vrijwilligers of medewerkers mag niet in rekening gebracht worden.     
Voor uitgaven tot 500 EUR geldt een tussenkomst van 60% van de ingebrachte uitgave.
Voor uitgaven die de 500 EUR overschrijden geldt voor het saldo boven de 500 EUR een tussenkomst van 80%. 

De toelage is in alle gevallen beperkt tot maximum 1000 EUR per aanvrager en per jaar.
VB. De aanvrager laat een alarminstallatie plaatsen voor 2500 EUR. Op de eerste schijf van 500 EUR krijgt de aanvrager 300 EUR (60%). Op het resterend bedrag (2000 EUR aan 80%) krijgt de inschrijver 1600 EUR. Samen 1900 EUR, wat herleid wordt naar 1000 EUR (maximumbedrag van de toelage).

Art. 5 - Overschrijden jaarlijks voorziene maximumbudget

Indien het jaarlijkse maximumbudget voor de toekenning van toelages overschreden wordt, kan de aanvraag, mits akkoord van het districtscollege, meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar. In dit geval kunnen er uitzonderlijk wel twee aanvragen in eenzelfde jaar behandeld worden. Om te bepalen welke aanvragen wel nog worden uitbetaald op het beschikbare budget wordt voorrang gegeven aan de aanvragen met de oudste datum.

Art. 6 - Administratieve vereenvoudiging
De toelage voor inbraakpreventie kan gecumuleerd worden met de andere stedelijke toelages, voor zover voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden in dit reglement. 
Het districtscollege kan, binnen de bepalingen van dit reglement, initiatieven nemen, om de toekenning van beveiligingstoelages administratief eenvoudiger te kunnen combineren met andere stedelijke toelages.     

Art. 7 - Terugbetaling
Toelages die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag, kunnen teruggevorderd worden, waarbij het teruggevorderd bedrag wordt verhoogd met 10% van de aanvraag ter compensatie van de administratieve kosten.  

Art. 8 - Vrijwaring
De vereniging die een toelage aanvraagt, onderschrijft de grondwet, de wetten van het Belgische volk en het verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Ze neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen leven. Indien de vereniging handelt of uitspraken doet in strijd met deze bepalingen kan het stadsbestuur een deel van of de volledige subsidie terugvorderen of weigeren (gemeenteraadsbesluit van 20 september 2010, jaarnummer 1141).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten