vrijdag 4 september 2020

Nutskasten

Het gebeurt niet zo vaak dat de Cultuurraad erkenning krijgt. We zegden het al: we worden zelden of nooit om advies gevraagd en bij 'spontane' adviezen blijft elke reactie uit.

Tot op een mooie dag één van die adviezen wordt gevolgd. Ons advies over de nutskasten dateert al van begin 2016. Wij stelden toen voor de spuuglelijke dingen te gebruiken om erfgoed  te tonen. Zeg maar dat je een bepaalde straat toont zoals ze er vroeger uitzag. 

Ons advies van toen lees je hier.

De straten die wij destijds voorstelden, werd niet gevolgd. Maar dat is minder belangrijk.

De eerste nutskasten die aan de beurt zijn, staan in de Berkenrodelei, op de hoek van de Achturendagstraat en Stephensonstraat, op de hoek van de Sint-Bernardsesteenweg en de Groenstraat en in de Rector Vermeylenlaan aan het Majoor Maelfaitplein. Ook de volgende jaren zet het district in op bestickering van nutskasten die verspreid staan binnen het district.vrijdag 22 november 2019

Toelagereglement voor Hobokense projecten - Advies

Aanleiding
Op 13/11/2019 vroeg het district advies over dit reglement.

Motivatie
De cultuurraad heeft het reglement ontvangen en gelezen.

Slechts zelden wordt het advies van de cultuurraad gevraagd. Als dan al advies wordt gevraagd, krijgen we slechts enkele dagen tijd om het te formuleren. Overleg wordt daardoor zo goed als onmogelijk gemaakt.
Toch achten wij de materie te belangrijk om zo te laten passeren.

Hierbij volgen onze belangrijkste opmerkingen en bezwaren.

1. Dit reglement vervangt het subsidiereglement voor gemeenschapsvormende projecten. Deze werden door een commissie van professionelen en deskundigen beoordeeld om onpartijdigheid zo goed mogelijk te realiseren. De commissie formuleerde een advies dat meestal gevolgd werd door de betrokken schepen, maar niet bindend was. Het afschaffen van de commissie zou, omwille van de expertise van de leden, bijzonder jammer zijn.

2. VZW's, feitelijke verenigingen en particuliere burgers kunnen een project indienen. Wij merken dat het bedrag voor particulieren niet begrensd is. Wil dat dan zeggen dat zij eventueel voor het volledige bedrag van 10.000 euro kunnen gaan? Wie beoordeelt de merite van die projecten?

Advies
Wij adviseren dat de beoordelingscommissie blijft bestaan, of er een nieuwe commissie van professionelen en deskundigen wordt samengesteld.

Besluit
In deze vorm kunnen wij hier geen gunstig advies aan verlenen.


BIJLAGE: Toelagereglement voor Hobokense projecten

Artikel 1. Doel

De toelageverstrekker wil een bijdrage leveren aan initiatieven voor en door de Hobokenaar en voorziet jaarlijks een budget voor de betoelaging van projecten in het district.

Artikel 2. Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:
Toelageverstrekker: diegene die de toelage geeft.
Project: activiteit die begrensd is in tijd en ruimte.

Artikel 3. Doelgroep

3.01 Voor de toelage(n) kom(t)(en) in aanmerking
Organisaties of natuurlijke personen die via hun project een meerwaarde betekenen voor Hoboken.

Artikel 4. Toepassingsgebied
De toelage is van toepassing op alle doelgroepen opgesomd in artikel 3.1. die gevestigd zijn en/of die hun activiteiten of projecten uitoefenen op het grondgebied van district Hoboken.

Artikel 5. Activiteiten of werken die voor betoelaging in aanmerking komen
De toelageverstrekker kan een toelage verlenen voor de volgende activiteiten/werken:
Projecten die aan minstens twee van volgende voorwaarden voldoen:
· het project staat open voor een ruim publiek;
· het project vergroot de kans op ontmoeting tussen de bewoners van het district die elkaar anders niet makkelijk zouden ontmoeten;
· Het project is vernieuwend;
· het project zorgt voor samenwerking tussen verenigingen en/of individuen;
· het project stimuleert ontmoeting tussen diverse gemeenschappen, culturen of doelgroepen;
· het project vult een blinde vlek op (inhoudelijk of geografisch) of wordt georganiseerd op een originele locatie in het district;
· Het project draagt bij tot de positieve beeldvorming over Hoboken.

Verenigingen die al betoelaagd worden voor hun dagelijkse werking, komen slechts in aanmerking voor een toelage van een project als het project niet binnen de reguliere werking valt.

De toelage kan niet aangewend worden voor:
· Privéfeesten;
· Eigen personeel;
· Structurele werking.

Artikel 6. Toelagebedrag
De toelage bedraagt maximaal € 10.000,00
De toelage kan enkel worden toegekend en uitbetaald onder de voorwaarde dat het bedrag voor de toelage wordt opgenomen in de jaarlijkse kredieten van de aanpassing van het meerjarenplan.

6.01 De toelage is niet cumuleerbaar met
· toelagen van derden voor dezelfde bewezen uitgaven
· toelagen van de toelageverstrekker voor dezelfde bewezen uitgaven

6.02 overschrijding
Het totaal van de gekregen toelagen van de toelageverstrekker en derden mag de totale kost van het project niet overschrijden.

Artikel 7. Aanvraag
Een aanvraag kan het hele jaar worden ingediend, ten laatste 8 weken voor de start van het project waar toelage voor gevraagd wordt.
In de aanvraag moeten minstens de volgende gegevens en/of documenten worden opgenomen:
- Correct en volledig ingevuld aanvraagformulier
· een duidelijke omschrijving van het doel waarvoor de toelage zal worden aangewend;
· andere aangevraagde toelagen voor hetzelfde doel
· de gewenste toelage

Verder dient de volgende informatie over de aanvrager ter beschikking gesteld worden:

Indien het een rechtspersoon betreft:
o kopie van de geldende statuten met verwijzing naar hun publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad
o de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de namens de rechtspersoon gemandateerde bestuurder, die ook de aanvraag ondertekent
o de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de door de raad van bestuur aangestelde gevolmachtigden voor dagelijks bestuur
o het bankrekeningnummer van de rechtspersoon
o het laatst goedgekeurde jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, toelichting bij de rekeningen en een activiteitenverslag
o de laatst goedgekeurde begroting
o het BTW-statuut

Indien het een feitelijke vereniging betreft:
o een lijst van de bestuursleden (indien beschikbaar)
o de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de aanvrager, die de aanvraag ondertekent en persoonlijk verantwoordelijk is voor de aanvraag en de verdere opvolging en verantwoording van de aanwending van de toelage
o het bankrekeningnummer van de feitelijke vereniging dat niet het rekeningnummer mag zijn van een natuurlijke persoon
o een verslag over de financiële toestand van de vereniging

Indien het een natuurlijke persoon betreft:
o de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de aanvrager, die de aanvraag ondertekent en persoonlijk verantwoordelijk is voor de aanvraag en de verdere opvolging en verantwoording van de aanwending van de toelage
o het nationaal nummer van de aanvrager
o het bankrekeningnummer van de aanvrager

Aanvraagformulieren zijn terug te vinden op de website van de toelageverstrekker.

Artikel 8. Digitale communicatie en ontvangstmelding

8.01 Bevestiging
Digitaal ingediende aanvragen ontvangen een automatische, digitale bevestiging van ontvangst. Deze betekent alleen dat de aanvraag goed werd ontvangen, zonder de volledigheid van het dossier al te controleren.

8.02 Ontvangst
De ontvangst en de volledigheid van de toelageaanvraag wordt bevestigd binnen een termijn van 21 kalenderdagen met een ontvangstmelding.

Wanneer de toelageaanvraag onvolledig is, stuurt het district aan de aanvrager een mail waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie moet worden overgemaakt binnen een termijn van 30 kalenderdagen.

Artikel 9. Beslissing
Het bevoegde orgaan neemt een beslissing over de toelageaanvraag binnen een termijn van 65 dagen na de datum vermeld op de ontvangstmelding.

Na het indienen van de verantwoordingsstukken en controle op het gebruik van de toelagen neemt het bevoegde orgaan een beslissing over het vaststellen van het toelagebedrag.

Artikel 10. Gebruik van de toelage
De ontvangen toelage moet aangewend worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en dit moet altijd kunnen aangetoond worden.

Artikel 11. Verantwoording en controle
Binnen 120 kalenderdagen na afloop van de activiteit moeten volgende verantwoordingsstukken worden ingediend:

· Financiële verantwoordingsstukken (facturen, schuldvorderingen, …);
· Een activiteitenverslag dat toelaat de inhoud en het bereik van de activiteit na te gaan;
· Een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en de uitgaven van de activiteit of het project;
· Een voorbeeld van alle communicatie waarop het gebruik van het sponsorlogo van het district Hoboken duidelijk te zien is.
Op eenvoudig verzoek van de toelageverstrekker bezorgt de begunstigde bijkomende informatie.

Controles kunnen uitgevoerd worden door afgevaardigden of aangestelden van de toelageverstrekker.

Artikel 12. Uitbetaling
De toelage zal binnen een termijn van 100 kalenderdagen na het indienen van de verantwoordingsstukken worden uitbetaald. Toelagen vanaf 500 euro kunnen, na goedkeuring door het bevoegde orgaan, een voorschot van 80% vragen. Het resterende saldo van 20% wordt uitbetaald na realisatie en indiening van de vereiste bewijsstukken.
Een toelage zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwisten vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Artikel 13. Sancties
In de volgende gevallen kan de toelageverstrekker beslissen om de reeds betaalde toelage geheel of gedeeltelijk terug te vorderen of de toegekende toelage geheel of gedeeltelijk niet uit te betalen:
· indien de gehele toelage of een deel van de toelage niet gebruikt wordt voor het doel waarvoor ze is toegekend en/of waarvan het gebruik niet verantwoord wordt;
· als de gevraagde verantwoordingsstukken niet, niet tijdig, of niet volledig worden ingediend;
· indien één of meerdere voorwaarden van dit reglement niet worden nageleefd;
· als de begunstigde zich verzet tegen een controle ter plaatse of deze bemoeilijkt.
· in geval van fraude of valse verklaringen. In dit laatste geval kan de toelageverstrekker bijkomend beslissen om voor een periode van 1 jaar en in toepassing van dit reglement geen toelagen meer toe te staan.

Artikel 14. Verzekeringen
De toelageverstrekker kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van activiteiten met betrekking tot de aanwending van de toelage. De begunstigde moet voor de uitvoering van de betoelaagde activiteit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten.

Indien de begunstigde werkt met eigen personeel en/of vrijwilligers, sluit hij op eigen kosten een verzekering af (verzekering arbeidsongevallen en/of verzekering lichamelijke ongevallen).

Artikel 15. Fundamentele vrijheden
Ieder die een toelage van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

De toelage of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds tot sancties zoals:

· weigeren of terugvorderen van de toelage;
· éénzijdig beëindigen van de samenwerking;
· verhuurverbod in alle stedelijke centra;
· weigering logistieke ondersteuning.

De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van de opgelegde sancties.

Artikel 16. Van toepassing zijnde regelgeving
Op het verlenen van toelagen volgens dit reglement is de wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen van toepassing en het algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2006.

Artikel 17. Opheffingsbepalingen
Dit reglement vervangt het subsidiereglement voor gemeenschapsvormende projecten van Klik of tik om een datum in te voeren. met jaarnummer Vul hier het jaarnummer in van het reglement dat vervangen wordt

Artikel 18. Inwerkingstreding en duur

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

Toelagereglement voor Hobokense verenigingen - Advies

Aanleiding
Op 13/11/2019 vroeg het district advies over dit reglement.

Motivatie
De cultuurraad heeft het reglement ontvangen en gelezen.
Slechts zelden wordt het advies van de cultuurraad gevraagd. Als dan al advies wordt gevraagd, krijgen we slechts enkele dagen tijd om het te formuleren. Overleg wordt daardoor zo goed als onmogelijk gemaakt. Toch achten wij de materie te belangrijk om zo te laten passeren, vooral omdat wij al jaren vragende partij zijn om het toelagereglement aan te passen.

Er wordt een opdeling gemaakt van de verenigingen naargelang de doelgroep: sport, senioren, cultuur enz. Dat is zeker een goede zaak.

Als cultuurraad hebben wij voornamelijk het gedeelte over cultuur bekeken.

De puntenweging is ons niet altijd duidelijk. Zo wordt de samenwerking met het district bij sportverenigingen relatief beter gehonoreerd dan bij de cultuurverenigingen. Hetzelfde geldt voor jeugdleden en jonge vrijwilligers. Jeugdwerking binnen de vereniging wordt in cultuur niet bepaald aangemoedigd. Wie een project voor jonge mensen ontwikkelt, krijgt helemaal geen punten. Ouder dan 55? Dan verlies je zelfs punten. Ervaring wordt zo bestraft. Het is precies uit die leeftijdsgroep (jonge senioren, jong gepensioneerden) dat cultuurverenigingen vaak rekruteren. Jongeren en ouderen moeten bovendien in Hoboken wonen. Het volstaat niet dat zij in Hoboken en voor Hoboken vrijwilligen. Een vereniging die gewoon lang genoeg bestaat, zonder meer, krijgt dan weer wél punten.

Advies
De puntenweging is naar onze mening niet evenwichtig en moet herzien worden.

Besluit
In deze vorm kunnen wij bijgevolg geen gunstig advies verlenen aan dit reglement.

Bijlage: Puntenweging Cultuur


6.02.04 CULTUUR

Een cultuurvereniging kan in aanmerking komen voor een variabele toelage, berekend aan de hand van volgende criteria:

· 10 punten per lid of per onbezoldigde vrijwilliger op permanente basis
· 5 punten per lid of per onbezoldigde vrijwilliger jonger dan 18 wonend in Hoboken
· 5 punten per lid of per onbezoldigde vrijwilliger ouder dan 55 jaar wonend in Hoboken
· 20 punten per culturele activiteit die openstaat voor iedereen
· 10 punten per instelling/vereniging waarmee een samenwerking wordt opgezet
· 10 punten per participatie aan een initiatief van het district Hoboken
· 15 punten per vijf jaar dat de vereniging bestaat

Het in het meerjarenplan voorziene bedrag voor de werkingstoelage van cultuur wordt, na vermindering van het bedrag voor de basistoelagen, verdeelt onder alle aanvragende verenigingen volgens de volgende sleutel: S = A x B/C; waarbij

· S = variabele toelage voor de vereniging
· A = punten toegekend aan de vereniging volgens bovenstaande weging
· B = restbedrag toelagen voorzien op in het meerjarenplan voor het lopende jaar voor cultuur na aftrek van de basistoelagen
· C = totaal aan punten van alle aanvragende verenigingen die in aanmerking komen voor een toelage binnen cultuur.

Lest we forget - de herdenkingsplaatjes van het WHI - AdviesAanleiding
101 jaar geleden kwam er een eind aan de Groote Oorlog. Het War Heritage Institute (WHI) lanceerde op 2 mei 2018 het project "Vergeten Helden" waarbij kleine plaatjes met "Pro Patria" konden aangevraagd worden bij het Legermuseum om op de graven van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog aan te brengen. In Hoboken werd wel een bord met "Belgische Oorlogsgraven" aangebracht, maar de kleine plaatjes niet.

Het gaat om 21 graven. Hierna volgen de namen van de gesneuvelden:
Berben Leon °Hoboken 03.10.1891 +Luikhoek 01.10.1918
Bodart Louis ° 30.12.1889 +04.10.1918
Boels Alois °Wilrijk 21.07.1891 +Saint-Omer 24.10.1914
Böhm Frans °Hoboken 10.01.1891 +28.10.1914
Degrès Frans 1890 - 1918
De Smet °Hoboken 10.05.1894 +Landegem 31.10.1918
Goris Alfons 1895 - 1918
Heylen Joseph °Hoboken18.10.1891 +26.08.1914
Janssens Gabriël 1893 - 1918
Janssens Henri °Hoboken10.06.1895 +De Panne 30.05.1916
Lauwers Michel 1894 - 1915
Thys Frederik °Hoboken 22.07.1890 +Villefranche sur Mer Frankrijk 11.08.1918
Van Bouwel Philippus 1892 - 1918
Van den Heuvel Frans 1894 - 1918
Van der Auwera Joseph °Hoboken 09.07.1894 +Moorslede 09.10.1918
Van de Sande Edmond °Budingen 22.03.1892 +Hoboken 22.09.1914
Van Gucht Louis Gerard °Antwerpen13.01.1896 +Calais 09.10.1918 (graf met ijzeren
kruis)
Van Hoofstadt Jaak 1888 - 1916
Van Santbergen Karel 1889 - 1918
Van Steenacker Frans 1895 - 1917
Verhoeven Constant °Ekeren 05.04.1898 +Vinkem 27.07.1918

Het WHI wil ook de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945, 75 jaar na de bevrijding van België door de geallieerde legers, op dezelfde wijze herdenken.

Maar weer lijkt Hoboken niet geïnteresseerd.
Voor de Tweede Wereldoorlog gaat het om volgende gesneuvelden:

Weerstanders:
Antonissen Jan 1920 - 1944
Bauwmans Petrus 1923 - 1944
De Graeve Karel 1912 - 1941
Raicick François 21/12/1920 - 1944
Van de Poel Albert 19/8/1907 - 1/4/1941

Soldaten (18-daagse veldtocht):
Cassauwers Henri 12/1/1917 - 26/5/1940
Claes Frans 22/2/1920 - 26/5/1940
Coddens Armand 26-12/1919 - 1940
Commissaris Louis 26/11/1911 - 13/5/1940
Coppenolle Jan 26/11/1917 - 26/5/1940
Daens Gustaaf 21/08/1904 - 24/5/1940
De Rooy Franciscus 22/3/1919 - 29/5/1940
Janssens Carolus 1914 - 28/5/1940
Legein Maurice 1/1/1917 - 21/5/1940
Maelfait Richard 1889 - 27/5/1940
Saelen Frans 15/11/1901 - 28/5/1940
Van Sant Jan 1911 - 25/5/1940
Verelst Gerard 14/9/1919 - 21/5/1940

Motivatie
De gesneuvelden en de oud-strijders liggen op hetzelfde ereperk begraven. Het plakkaatje maakt het onderscheid tussen oud-strijders en gesneuvelden.

De gesneuvelden zijn behalve militairen, ook weggevoerden en gevallen weerstanders. Zij vielen in een zelfde strijd voor de vrijheid. Een herkenningsteken is ook gewoon praktisch voor wie de begraafplaats bezoekt, wat met het oog op erfgoededucatie niet onbelangrijk is.

Het project werd voor de Groote Oorlog in Antwerpen op gang getrokken op de begraafplaats Schoonselhof bij het graf en de gedenksteen van de gebroeders Van der Stucken. Het was Burgemeester De Wever zelf die de eerste Pro Patria schildjes onthulde in aanwezigheid van de heer Koen Palinckx, voorzitter van het WHI.


Advies
Zowel voor de gesneuvelden van de Grote Oorlog als voor deze van de Tweede Wereldoorlog worden alsnog plakkaatjes aangevraagd om aan te brengen op de graven.

Besluit
Wij hopen dat het bestuur gunstig gevolg geeft aan dit advies.

Meer vrouwen op straat! Advies.

Nauwelijks 7% van de Antwerpse straten kregen de naam van een vrouw.

Hoboken scoort nog slechter.

De cultuurraad wil hier iets aan doen. Wij gingen op zoek naar vrouwen in onze gemeente die zich positief onderscheiden hebben.

1. Catharina Peeters (1615 - 1676), kunstschilderes, woonde en werkte samen met haar broers Bonaventura en Jan een tijdlang in Hoboken in een hof gelegen nabij de Onze Lieve Vrouwkerk aan de huidige d'Urselstraat. In de literatuur wordt dit soms aangeduid als het Lindenhof. Na de dood van Bonaventura (1652), die in de kerk van Hoboken begraven werd, verhuisde ze naar Antwerpen. Zoals haar broers schilderde ze voornamelijk zeestukken. 
Catharina Peeters - Zeeslag 

Esther Verbeeck / Tante Terry met Kraakje
2. Esther Verbeeck (°Hoboken 1931-2018) TV presentatrice. Zij was gehuwd met stervoetballer Jos Van Ginderen. Zij presenteerde tussen 1961 en 1979 Klein klein kleutertje, het kinderprogramma van de BRT als 'Tante Terry'. 

3. Victoire Verbinnen (1909-1993), 46 jaar actief als vroedvrouw in Hoboken. In die periode hielp ze zowat 4000 Hobokenaren op de wereld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte zij voor het Rode Kruis. 
4. Joanna Josephina Vranken (1901 - 1944) Weerstandster, koerier, politiek gevangene. Overleden in het concentratiekamp te Belzig (Duitsland). >


Onze zoektocht gaat verder.

dinsdag 2 januari 2018

Herdenking Wapenstilstand 1918 - 2018 - Advies 17/12/2017

Aanleiding
99 jaar geleden, na meer dan 4 jaar bloedige strijd, werd in een restauratiewagon in Compiègne een bestand getekend waardoor de oorlogswapens zwegen.
Jaarlijks wordt deze Wapenstilstand overal herdacht, ook in Hoboken.
Jaar na jaar vermindert hier het aantal aanwezigen op de herdenking.
Ook na 99 jaar is het herdenken van de Wapenstilstand zinvol.
Volgend jaar herdenken we de 100ste verjaardag van de Wapenstilstand.

Motivatie
Waarom na 100 jaar nog herdenken? De Eerste Wereldoorlog is het eerste voorbeeld van moderne oorlogvoering. Het verdrag van Versailles lag aan basis van de Volkenbond, die op zijn beurt uitmondde in de UNO. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog ontstond in Oost-Europa de geopolitieke situatie die leidde tot de Koude Oorlog, de Joegoslavische kwestie en het Turks revanchisme dat tot vandaag in aspiraties van Erdogan doorleeft. Het was ook de oorlog waarin de VS zich voor de eerste keer als absolute wereldmacht ontpopte.

De Wapenstilstand op 11 november vat eigenlijk de Eerste Wereldoorlog samen. In Vlaanderen primeert het idee van nooit meer oorlog. De slachtoffers van beide wereldoorlogen worden herdacht.

De jaarlijkse herdenking van de Wapenstilstand op 11 november aan de monumenten voor de gesneuvelden is in Hoboken dringend aan vernieuwing toe. De huidige vorm stemt blijkbaar niemand echt gelukkig, en dus waren er opnieuw nogal wat afwezigen dit jaar.

De honderdste verjaardag van 11 november 1918 lijkt ons een goed moment om de herdenking een nieuwe impuls te geven. Uiteraard hoeft het geen massa-evenement te zijn zoals die in de Westhoek georganiseerd worden. Maar de herdenking mag niet beperkt blijven tot een cultureel evenement en een paar weinig inspirerende toespraken en een bloemenhulde met twee kransen op de dag zelf. Om te vermijden dat het leed van de Groote Oorlog en bij uitbreiding van ALLE oorlogen vergeten wordt, is er meer nodig.

Om de toekomst van 1914-1918 in ons collectieve geheugen te verzekeren, moeten er in elk geval jongeren bij betrokken worden, hetzij via scholen, hetzij via verenigingen. Ook lokale de (erfgoed)verenigingen kunnen een rol spelen door bij voorbeeld een reminiscentietraject te ontwikkelen, met de nodige aandacht voor de huidige multiculturele samenleving.

Advies
De cultuurraad dringt er bij het districtsbestuur op aan hoogdringend een werkgroep in het leven te roepen om een relevante en eigentijdse herdenking mogelijk te maken.

Actieplan 2018 district Hoboken - Advies

Digitaal bestuur van oktober 2017

Aanleiding
·   Op 26 september jl. kreeg  de cultuurraad een vraag om advies over het actieplan 2018 toegestuurd.
·   Alle bestuursleden ontvingen de tekst met de vraag opmerkingen te geven.

Motivering
Het bestuur van de Cultuurraad heeft dit actieplan ontvangen en gelezen.
Op basis van het  voorliggende actieplan dient de cultuurraad het volgend advies in.

Advies
Het Gravenhof heeft zijn tweede jaar activiteit achter de rug en er werd duidelijk gesleuteld aan een evenwichtiger programma voor de verschillende doelgroepen. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen.

De relatie met de cultuurverenigingen lijkt evenwel verder te bekoelen. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Wie muziek maakt of theater, krijgt een wezenlijke subsidie. Een handvol gelukkigen krijgt een jaarlijkse werkingssubsidie. Voor al de rest is er 7200 euro te verdelen op basis van een toelagereglement. De al in 2013 beloofde herziening ervan is nog steeds niet aan de orde.

Hier
Besluit
De Cultuurraad verleent gunstig advies aan dit actieplan, maar dringt er nogmaals op aan dat er werk wordt gemaakt van herwaardering van de cultuurverenigingen.BIJLAGE

Actieplan 2018

Inleiding

In het najaar van 2017 startte het district met de opwaardering van het Gravenhofpark: de paden worden aangepakt en de afwatering van het terrein verbeterd. De parktoegang in de Lambrechtsstraat schuift op naar het kruispunt met de Emiel de Harvenstraat, de gevels van het Gravenhof krijgen accentverlichting en ook in het park komen lantaarnpalen. We zijn erg blij met deze opwaardering, die van de hele site een nog fijnere plek zal maken.

Aanbod voor volwassenen

Eind 2017 hebben we het initiatief genomen om het podiumaanbod voor volwassenen in het Gravenhof verder uit te breiden. In 2018 gaan we op dat elan verder en schrijven we in hoofdzaak vier verschillende programmalijnen uit voor ons volwassenenpubliek.

Met ‘Cockerills’ transformeren we het Gravenhof in een gezellige muziekclub waar je rock- en rootsmuziek uit binnen- en buitenland kan ontdekken. We brengen maandelijks (met een lichte voorkeur voor producties van eigen bodem) de betere film naar Hoboken met middag- en avondvertoningen. Sinds het begin van het seizoen 2017-‘18 zetten we ook in op comedy: naast bestaand aanbod programmeren we bewust try-outvoorstellingen (‘ontdek het in het Gravenhof!’, weet je wel). Dat kunnen producties zijn van nog onbekende talenten, maar net zo goed van grote namen en gevestigde waarden.

Ook de klassieke concerten op zondag blijven hun plaats behouden. Daarnaast willen we het aantal matineevoorstellingen verder uitbreiden naar minstens 4 per seizoen. ‘De platenkast van…’ (een coproductie met vzw Tekiela) brengt opnieuw bekende landgenoten naar het Gravenhof om te praten over hun favoriete muziek.

Eind november duiken we opnieuw de Hobokense kroegen in voor een nieuwe editie van Tournée Musicale. Op zaterdag 23 juni staat een 4de editie van het klassieke festival Ten zuiden van ’t zuid op de agenda. Het thema dit jaar zou ‘Italië’ kunnen zijn, al behoort ook een uitstap naar de barok tot de mogelijkheden.

De zomer brengt opnieuw vier Camping Louisa’s naar park Sorghvliedt. Er dienen zich een aantal logistieke uitdagingen aan, zoals de nieuwe bestemming voor de koetshuizen (toiletten, opslagplaats, …) maar we hebben nog tijd om dat op te lossen.

De bibliotheek mikt op minstens twee auteurslezingen voor volwassenen. Tijdens de verwenweek leggen we onze bibliotheekbezoekers opnieuw cultureel in de watten. En ook op Gedichtendag zijn we van de partij. De digitale maand is een vanzelfsprekendheid geworden in ons streven naar een werking die mediawijsheid moet bevorderen. Met Digibabbel trachten we mensen meer vertrouwd te maken met thema’s als sociale media, cyberpesten, nieuwsgaring, veilig surfen en nieuwe digitale ontwikkelingen. Bovendien zijn we benieuwd naar Leestijd (voorheen ‘Trenteca’), een digitaal platform waarop je kortverhalen kan lezen en publiceren. Dit project, een samenwerking tussen de stad, de districten, de Lijn en Cultuurconnect, wil mensen aanzetten om de tijd dat ze onderweg zijn met het openbaar vervoer te benutten om te lezen.

(Gezinnen met) jonge kinderen en scholen

Louisaland blijft een feest voor jong en oud – maar toch vooral voor jong. We onderzoeken of er binnen het concept ruimte is voor een extra activiteit voor de allerkleinsten (0 – 3 jaar), want voor die doelgroep is het aanbod erg schaars.

Tijdens het jaarmarktweekend organiseren we voor de derde maal een groots familiefeest vol circus en straattheater in het Gravenhofpark en op locatie elders in Hoboken. ‘Picknick in den hof’ was vorig jaar een succes, we gaan dus voor een vervolg in 2018. En ook de Sint laat Hoboken niet links liggen. Japan ontdekken in Hoboken? Een heuse Matsuri meemaken? Tijdens de Japanse week kan het allemaal! En Kerst in Hoboken breidt naar goede gewoonte een fijn einde aan een gevuld jaar.

De Jeugdboekenweek staat in maart 2018 in het teken van wetenschap en techniek. Dat grijpen we nog eens extra aan om onze digitale ambities verder vorm te geven. In een aantal bibliotheken start een experiment om samen met Lego Education workshops op te zetten waarin kinderen op een leuke en vertrouwde manier kennis maken met digitale technologie. En Hoboken doet mee, of wat dacht u! We streven ernaar om dit uit te werken tot iets duurzaams, wat een vaste plek kan krijgen in de werking van de bibliotheek.

We willen de samenwerking tussen het lokale cultuurbeleid en de lagere en middelbare scholen nog verder intensifiëren. We breiden het 3D-project uit naar andere scholen, zoals een 3de graad lager onderwijs, een eerste graad middelbaar onderwijs en onthaalklassen anderstalige nieuwkomers (OKAN). Op stedelijk niveau proberen we de klasbezoeken aan de bibliotheek te hervormen tot een activiteit die verder gaat dan louter het ontlenen van collectiestukken, maar die vooral leesplezier wil stimuleren. En natuurlijk programmeren we in het Gravenhof weer een reeks boeiende schoolvoorstellingen.

Tieners en jongeren

Ook bij ons tieneraanbod staat talentontwikkeling centraal. Dat doen we door enerzijds te focussen op kunstvormen die jongeren aanspreken en anderzijds door in te zetten op het verwerven van digitale skills.

Zo kunnen jongeren en tieners van 14 jaar en ouder in het Gravenhof terecht voor workshops Spoken word en Street art/graffiti en ze kunnen leren om fantastische trompe l’oeils te schilderen. Vanaf 10 jaar kan je dansen met Obelixx en in Fashionistas kan je vanaf 12 jaar je liefde voor textiel en stoffen omzetten in leuke en bruikbare ontwerpen. Daarnaast organiseren we ’t Graafste Hof, een aantal ‘open mic’ avonden waarop jongeren een podium krijgen om zich te ontwikkelen en podiumervaring op te doen.

Collega’s van cultuur en bibliotheek zijn in het najaar van 2017 gestart met een Medialab voor jongeren van 13 tot 15 jaar: ze leren er bijvoorbeeld programmeren in Scratch, ze bouwen hele werelden in Minecraft, ze leren 3D-printen, filmpjes maken en monteren, … Ook Radio Divo blijft een broeikas waar jongeren ruimte krijgen om op zoek te gaan naar hun eigen talenten en competenties. Het maken van digitale radio staat centraal, maar is geen doel of finaliteit op zich. Het is eerder een tool die we aanreiken, een manier om jongeren te stimuleren om op zoek te gaan naar wie ze zijn en wat ze willen.

In 2018 willen we dat digitaal geïnspireerd aanbod niet alleen verder uitbreiden maar ook verdiepen. Na een experiment met een sport- en cultuurweek in 2017 willen we nu een viertal vakantiekampjes organiseren tijdens de korte vakanties, waarbij we een week lang inzetten op het verwerven van digitale skills, uiteraard afgewisseld met spel en beweging. We willen kinderen en jongeren inspireren en tonen dat creatief zijn in het digitale tijdperk wel degelijk voor iedereen weggelegd kan zijn. We houden de deelnamedrempel dan ook zo laag mogelijk zodat de toegang voor iedereen gegarandeerd blijft.

Focus op lokaal erfgoed

We finaliseren het project rond de Hobokense polder met middelen uit de erfgoedconvenant die stad en vzw jaarlijks afsluiten. Het eindresultaat zal zijn dat de wonderlijke ontstaansgeschiedenis van de Hobokense polder tastbaar wordt gemaakt door middel van een erfgoedspel voor kinderen en scholen, een infocampagne langs de rand van het poldergebied en een gps-wandeling die je kan afleggen op het terrein. We trachten overigens om ook voor het V-bommentraject zo’n digitaal gegidste wandeling uit te werken.

In 2018 staan we stil bij het einde van Wereldoorlog I, 100 jaar geleden. Het project ‘Hobokenaren in de Groote Oorlog’ wil gesneuvelde Hobokense soldaten een gezicht geven door middel van een tentoonstelling, een publicatie en een concert. Het centrale thema voor de fortengordel is ‘vrede’ en opnieuw brengen we een gepast muziekprogramma naar het fort. Tijdens de Open Monumentendag staat ‘architectuur’ centraal en de Erfgoeddag focust op ‘kiezen voor erfgoed’. We onderzoeken of we in en rond de gerestaureerde Belvedère leuk aanbod op poten kunnen zetten (vb klassieke muziek, voorleessessies voor kinderen, …).

Samenwerking met lokale en bovenlokale partners

De fotografiestudenten van de Academie Hoboken Beeldende Kunst werken met ondersteuning van het district aan een fotoboek en een expo over Hoboken en Hobokenaren. We willen opnieuw een aantal Hobokense nutskasten bekleden, de leerlingen van de lagere graad van de Academie mogen de ontwerpen leveren.

In juni programmeert Vlaams Fruit ‘Macbeth 2.9’ in Fort 8, een wandelvoorstelling gebaseerd op Shakespeare, en dat in het kader van Hoboken zomert. Het district ondersteunt ook muziekclub Novonov, het muziekfestival De Living en de viering het 150-jarig bestaan Scheldezonen.

Tot slot: in 2018 focust de stad Antwerpen massaal op Barok. Samen met een aantal andere districten willen we dat barokjaar naar de stadsrand brengen door muziekconcerto’s in of rond een aantal Hoven van Plaisantie te organiseren. Wordt ongetwijfeld vervolgd!