dinsdag 2 januari 2018

Herdenking Wapenstilstand 1918 - 2018 - Advies 17/12/2017

Aanleiding
99 jaar geleden, na meer dan 4 jaar bloedige strijd, werd in een restauratiewagon in Compiègne een bestand getekend waardoor de oorlogswapens zwegen.
Jaarlijks wordt deze Wapenstilstand overal herdacht, ook in Hoboken.
Jaar na jaar vermindert hier het aantal aanwezigen op de herdenking.
Ook na 99 jaar is het herdenken van de Wapenstilstand zinvol.
Volgend jaar herdenken we de 100ste verjaardag van de Wapenstilstand.

Motivatie
Waarom na 100 jaar nog herdenken? De Eerste Wereldoorlog is het eerste voorbeeld van moderne oorlogvoering. Het verdrag van Versailles lag aan basis van de Volkenbond, die op zijn beurt uitmondde in de UNO. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog ontstond in Oost-Europa de geopolitieke situatie die leidde tot de Koude Oorlog, de Joegoslavische kwestie en het Turks revanchisme dat tot vandaag in aspiraties van Erdogan doorleeft. Het was ook de oorlog waarin de VS zich voor de eerste keer als absolute wereldmacht ontpopte.

De Wapenstilstand op 11 november vat eigenlijk de Eerste Wereldoorlog samen. In Vlaanderen primeert het idee van nooit meer oorlog. De slachtoffers van beide wereldoorlogen worden herdacht.

De jaarlijkse herdenking van de Wapenstilstand op 11 november aan de monumenten voor de gesneuvelden is in Hoboken dringend aan vernieuwing toe. De huidige vorm stemt blijkbaar niemand echt gelukkig, en dus waren er opnieuw nogal wat afwezigen dit jaar.

De honderdste verjaardag van 11 november 1918 lijkt ons een goed moment om de herdenking een nieuwe impuls te geven. Uiteraard hoeft het geen massa-evenement te zijn zoals die in de Westhoek georganiseerd worden. Maar de herdenking mag niet beperkt blijven tot een cultureel evenement en een paar weinig inspirerende toespraken en een bloemenhulde met twee kransen op de dag zelf. Om te vermijden dat het leed van de Groote Oorlog en bij uitbreiding van ALLE oorlogen vergeten wordt, is er meer nodig.

Om de toekomst van 1914-1918 in ons collectieve geheugen te verzekeren, moeten er in elk geval jongeren bij betrokken worden, hetzij via scholen, hetzij via verenigingen. Ook lokale de (erfgoed)verenigingen kunnen een rol spelen door bij voorbeeld een reminiscentietraject te ontwikkelen, met de nodige aandacht voor de huidige multiculturele samenleving.

Advies
De cultuurraad dringt er bij het districtsbestuur op aan hoogdringend een werkgroep in het leven te roepen om een relevante en eigentijdse herdenking mogelijk te maken.

Actieplan 2018 district Hoboken - Advies

Digitaal bestuur van oktober 2017

Aanleiding
·   Op 26 september jl. kreeg  de cultuurraad een vraag om advies over het actieplan 2018 toegestuurd.
·   Alle bestuursleden ontvingen de tekst met de vraag opmerkingen te geven.

Motivering
Het bestuur van de Cultuurraad heeft dit actieplan ontvangen en gelezen.
Op basis van het  voorliggende actieplan dient de cultuurraad het volgend advies in.

Advies
Het Gravenhof heeft zijn tweede jaar activiteit achter de rug en er werd duidelijk gesleuteld aan een evenwichtiger programma voor de verschillende doelgroepen. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen.

De relatie met de cultuurverenigingen lijkt evenwel verder te bekoelen. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Wie muziek maakt of theater, krijgt een wezenlijke subsidie. Een handvol gelukkigen krijgt een jaarlijkse werkingssubsidie. Voor al de rest is er 7200 euro te verdelen op basis van een toelagereglement. De al in 2013 beloofde herziening ervan is nog steeds niet aan de orde.

Hier
Besluit
De Cultuurraad verleent gunstig advies aan dit actieplan, maar dringt er nogmaals op aan dat er werk wordt gemaakt van herwaardering van de cultuurverenigingen.BIJLAGE

Actieplan 2018

Inleiding

In het najaar van 2017 startte het district met de opwaardering van het Gravenhofpark: de paden worden aangepakt en de afwatering van het terrein verbeterd. De parktoegang in de Lambrechtsstraat schuift op naar het kruispunt met de Emiel de Harvenstraat, de gevels van het Gravenhof krijgen accentverlichting en ook in het park komen lantaarnpalen. We zijn erg blij met deze opwaardering, die van de hele site een nog fijnere plek zal maken.

Aanbod voor volwassenen

Eind 2017 hebben we het initiatief genomen om het podiumaanbod voor volwassenen in het Gravenhof verder uit te breiden. In 2018 gaan we op dat elan verder en schrijven we in hoofdzaak vier verschillende programmalijnen uit voor ons volwassenenpubliek.

Met ‘Cockerills’ transformeren we het Gravenhof in een gezellige muziekclub waar je rock- en rootsmuziek uit binnen- en buitenland kan ontdekken. We brengen maandelijks (met een lichte voorkeur voor producties van eigen bodem) de betere film naar Hoboken met middag- en avondvertoningen. Sinds het begin van het seizoen 2017-‘18 zetten we ook in op comedy: naast bestaand aanbod programmeren we bewust try-outvoorstellingen (‘ontdek het in het Gravenhof!’, weet je wel). Dat kunnen producties zijn van nog onbekende talenten, maar net zo goed van grote namen en gevestigde waarden.

Ook de klassieke concerten op zondag blijven hun plaats behouden. Daarnaast willen we het aantal matineevoorstellingen verder uitbreiden naar minstens 4 per seizoen. ‘De platenkast van…’ (een coproductie met vzw Tekiela) brengt opnieuw bekende landgenoten naar het Gravenhof om te praten over hun favoriete muziek.

Eind november duiken we opnieuw de Hobokense kroegen in voor een nieuwe editie van Tournée Musicale. Op zaterdag 23 juni staat een 4de editie van het klassieke festival Ten zuiden van ’t zuid op de agenda. Het thema dit jaar zou ‘Italië’ kunnen zijn, al behoort ook een uitstap naar de barok tot de mogelijkheden.

De zomer brengt opnieuw vier Camping Louisa’s naar park Sorghvliedt. Er dienen zich een aantal logistieke uitdagingen aan, zoals de nieuwe bestemming voor de koetshuizen (toiletten, opslagplaats, …) maar we hebben nog tijd om dat op te lossen.

De bibliotheek mikt op minstens twee auteurslezingen voor volwassenen. Tijdens de verwenweek leggen we onze bibliotheekbezoekers opnieuw cultureel in de watten. En ook op Gedichtendag zijn we van de partij. De digitale maand is een vanzelfsprekendheid geworden in ons streven naar een werking die mediawijsheid moet bevorderen. Met Digibabbel trachten we mensen meer vertrouwd te maken met thema’s als sociale media, cyberpesten, nieuwsgaring, veilig surfen en nieuwe digitale ontwikkelingen. Bovendien zijn we benieuwd naar Leestijd (voorheen ‘Trenteca’), een digitaal platform waarop je kortverhalen kan lezen en publiceren. Dit project, een samenwerking tussen de stad, de districten, de Lijn en Cultuurconnect, wil mensen aanzetten om de tijd dat ze onderweg zijn met het openbaar vervoer te benutten om te lezen.

(Gezinnen met) jonge kinderen en scholen

Louisaland blijft een feest voor jong en oud – maar toch vooral voor jong. We onderzoeken of er binnen het concept ruimte is voor een extra activiteit voor de allerkleinsten (0 – 3 jaar), want voor die doelgroep is het aanbod erg schaars.

Tijdens het jaarmarktweekend organiseren we voor de derde maal een groots familiefeest vol circus en straattheater in het Gravenhofpark en op locatie elders in Hoboken. ‘Picknick in den hof’ was vorig jaar een succes, we gaan dus voor een vervolg in 2018. En ook de Sint laat Hoboken niet links liggen. Japan ontdekken in Hoboken? Een heuse Matsuri meemaken? Tijdens de Japanse week kan het allemaal! En Kerst in Hoboken breidt naar goede gewoonte een fijn einde aan een gevuld jaar.

De Jeugdboekenweek staat in maart 2018 in het teken van wetenschap en techniek. Dat grijpen we nog eens extra aan om onze digitale ambities verder vorm te geven. In een aantal bibliotheken start een experiment om samen met Lego Education workshops op te zetten waarin kinderen op een leuke en vertrouwde manier kennis maken met digitale technologie. En Hoboken doet mee, of wat dacht u! We streven ernaar om dit uit te werken tot iets duurzaams, wat een vaste plek kan krijgen in de werking van de bibliotheek.

We willen de samenwerking tussen het lokale cultuurbeleid en de lagere en middelbare scholen nog verder intensifiëren. We breiden het 3D-project uit naar andere scholen, zoals een 3de graad lager onderwijs, een eerste graad middelbaar onderwijs en onthaalklassen anderstalige nieuwkomers (OKAN). Op stedelijk niveau proberen we de klasbezoeken aan de bibliotheek te hervormen tot een activiteit die verder gaat dan louter het ontlenen van collectiestukken, maar die vooral leesplezier wil stimuleren. En natuurlijk programmeren we in het Gravenhof weer een reeks boeiende schoolvoorstellingen.

Tieners en jongeren

Ook bij ons tieneraanbod staat talentontwikkeling centraal. Dat doen we door enerzijds te focussen op kunstvormen die jongeren aanspreken en anderzijds door in te zetten op het verwerven van digitale skills.

Zo kunnen jongeren en tieners van 14 jaar en ouder in het Gravenhof terecht voor workshops Spoken word en Street art/graffiti en ze kunnen leren om fantastische trompe l’oeils te schilderen. Vanaf 10 jaar kan je dansen met Obelixx en in Fashionistas kan je vanaf 12 jaar je liefde voor textiel en stoffen omzetten in leuke en bruikbare ontwerpen. Daarnaast organiseren we ’t Graafste Hof, een aantal ‘open mic’ avonden waarop jongeren een podium krijgen om zich te ontwikkelen en podiumervaring op te doen.

Collega’s van cultuur en bibliotheek zijn in het najaar van 2017 gestart met een Medialab voor jongeren van 13 tot 15 jaar: ze leren er bijvoorbeeld programmeren in Scratch, ze bouwen hele werelden in Minecraft, ze leren 3D-printen, filmpjes maken en monteren, … Ook Radio Divo blijft een broeikas waar jongeren ruimte krijgen om op zoek te gaan naar hun eigen talenten en competenties. Het maken van digitale radio staat centraal, maar is geen doel of finaliteit op zich. Het is eerder een tool die we aanreiken, een manier om jongeren te stimuleren om op zoek te gaan naar wie ze zijn en wat ze willen.

In 2018 willen we dat digitaal geïnspireerd aanbod niet alleen verder uitbreiden maar ook verdiepen. Na een experiment met een sport- en cultuurweek in 2017 willen we nu een viertal vakantiekampjes organiseren tijdens de korte vakanties, waarbij we een week lang inzetten op het verwerven van digitale skills, uiteraard afgewisseld met spel en beweging. We willen kinderen en jongeren inspireren en tonen dat creatief zijn in het digitale tijdperk wel degelijk voor iedereen weggelegd kan zijn. We houden de deelnamedrempel dan ook zo laag mogelijk zodat de toegang voor iedereen gegarandeerd blijft.

Focus op lokaal erfgoed

We finaliseren het project rond de Hobokense polder met middelen uit de erfgoedconvenant die stad en vzw jaarlijks afsluiten. Het eindresultaat zal zijn dat de wonderlijke ontstaansgeschiedenis van de Hobokense polder tastbaar wordt gemaakt door middel van een erfgoedspel voor kinderen en scholen, een infocampagne langs de rand van het poldergebied en een gps-wandeling die je kan afleggen op het terrein. We trachten overigens om ook voor het V-bommentraject zo’n digitaal gegidste wandeling uit te werken.

In 2018 staan we stil bij het einde van Wereldoorlog I, 100 jaar geleden. Het project ‘Hobokenaren in de Groote Oorlog’ wil gesneuvelde Hobokense soldaten een gezicht geven door middel van een tentoonstelling, een publicatie en een concert. Het centrale thema voor de fortengordel is ‘vrede’ en opnieuw brengen we een gepast muziekprogramma naar het fort. Tijdens de Open Monumentendag staat ‘architectuur’ centraal en de Erfgoeddag focust op ‘kiezen voor erfgoed’. We onderzoeken of we in en rond de gerestaureerde Belvedère leuk aanbod op poten kunnen zetten (vb klassieke muziek, voorleessessies voor kinderen, …).

Samenwerking met lokale en bovenlokale partners

De fotografiestudenten van de Academie Hoboken Beeldende Kunst werken met ondersteuning van het district aan een fotoboek en een expo over Hoboken en Hobokenaren. We willen opnieuw een aantal Hobokense nutskasten bekleden, de leerlingen van de lagere graad van de Academie mogen de ontwerpen leveren.

In juni programmeert Vlaams Fruit ‘Macbeth 2.9’ in Fort 8, een wandelvoorstelling gebaseerd op Shakespeare, en dat in het kader van Hoboken zomert. Het district ondersteunt ook muziekclub Novonov, het muziekfestival De Living en de viering het 150-jarig bestaan Scheldezonen.

Tot slot: in 2018 focust de stad Antwerpen massaal op Barok. Samen met een aantal andere districten willen we dat barokjaar naar de stadsrand brengen door muziekconcerto’s in of rond een aantal Hoven van Plaisantie te organiseren. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Vereniging van het jaar 2017

Met toeters en bellen werd de nieuwe Vereniging-van-het-jaar-verkiezing op webstek en pagina van CD&V aangekondigd. Je kon on line stemmen of tijdens de jaarmarkt op traditionele wijze een papier in een urne stoppen.

 Als Cultuurraad vinden wij elk evenement dat onze verenigingen in de kijker zet belangrijk. Wij ijveren ook zelf voor het instellen van een cultuurprijs, trouwens. Het maakt niet uit wie genomineerd is, en het maakt niet uit wie er wint.

Maar welke vereniging mag zich nu vereniging van het jaar 2017 noemen? Wij vonden nergens een uitslag terug, noch op de webstek, noch op de facebookpagina. Iets liep er blijkbaar fout. Was de stemming onbeslist? Ging de stembus verloren? Liep het on line stemmen compleet verkeerd?

Iemand?
Het stemformulier op de website lijkt nog open te staan


vrijdag 28 april 2017

Werkingsverslag 2016 - Advies

Aanleiding
Het advies wordt uitgebracht op vraag van het district.

Motivatie
Het bestuur van de Cultuurraad heeft dit werkingsverslag ontvangen en gelezen. Er werd digitaal overleg gepleegd. Het werkingsverslag werd getoetst aan het actieplan 2016.

Op basis van het overleg dienen we het volgend advies in.

Advies
Het verslag heeft veel van een Good news show. We merken slechts weinig kritische noten op.

De cultuurraad is zeer bekommerd om de Hobokense cultuurverenigingen. Een leuke manier om hen in de kijker te zetten, is juist die verenigingenmarkt in het jaarmarktweekend.

Maar over de verenigingenmarkt wordt met geen woord gerept. De opkomst was pover - zowel van standhouders als van publiek -, de opstelling was slecht. Er was geen fysieke aansluiting met de rest van de markt. Kortom, een fiasco.

Toen de cultuurraad voorstelde de verenigingenmarkt niet meer tussen de rommelmarkt te zetten, bedoelden wij uiteraard niet dat ze volledig geïsoleerd moest worden.

Overigens blijven wij erbij dat er dringend werk moet gemaakt worden van de herziening van de werkingstoelagen aan verenigingen. Financiële problemen maken dat jaar na jaar verenigingen de handdoek in de ring gooien. Op die manier gaat er heel wat expertise verloren.

Wel is er aandacht voor projecten als Radio DIVO. "Een aantal jongeren hadden (sic) zin om iets te doen met media en muziek". Mooi, maar hoeveel jongeren worden hiermee bereikt? "Sindsdien maken (sic) een vijftiental jongeren elke zaterdag live radio". Hoeveel luisteraars hebben er wekelijks oor voor? Er was begeleiding bij de start, maar is er een minimum aan kwaliteitsbewaking?

Dat er meer werd ingezet op activiteiten/voortellingen voor ouderen, kunnen wij alleen maar toejuichen. Misschien werden onze opmerkingen op voorbije jaren dan toch gehoord.

Klassieke muziek toegankelijk maken voor kinderen en gezinnen, is eveneens een goede zaak. Maar breng het vooral in een apart programma - waar uiteraard iedereen welkom is - en laat de (wat oudere) muziekliefhebbers rustig genieten van hun concerten.

De problematiek van "Ten Zuiden van 't Zuid" heeft de cultuurraad bij de tweede editie al benoemd. Wij werden toen teruggefloten:

"Het districtscollege wil werk maken van een positieve, dynamische en kwalitatieve uitstraling van Hoboken. Het festival Ten zuiden van ’t Zuid kadert in deze doelstelling. Als we het weer het beleid laten bepalen, dan kunnen we eigenlijk niets meer plannen in openlucht."

Ook hier kunnen wij alleen maar blij zijn dat onze bekommernis eindelijk wordt gedeeld.

Besluit
De cultuurraad verleent niettemin gunstig advies aan het werkingsverslag, mits er rekening gehouden wordt met de bovenstaande opmerkingen.

zaterdag 2 juli 2016

De rolkei bij kasteel Sorghvliedt - Advies

Aanleiding
Hoboken is er trots op het groenste district van Antwerpen te zijn.
Hoboken deed - ondanks de zware industrie - ook in het verleden al inspanningen om een groene gemeente te zijn.

Motivatie
Een eerste prijs moet je koesteren. Reeds in 1969 werd erkend dat Hoboken aandacht gaf aan een groene woonomgeving. In dat jaar ontving Hoboken van het Nationaal Instituut voor de Huisvesting de eerste prijs voor groenruimten. De trofee was niet onmiddellijk geschikt om in een kast op te bergen, maar was zeer toepasselijk een monumentale rolkei. Geen beeldhouwer zou er in slagen zulk een "natuurlijk" monument te maken.

De kei ligt momenteel in het plantsoentje achter het kasteel.

Al geruime tijd is de bronzen plaat die met doken bevestigd was aan de kei, verdwenen. Om de rolkei te herwaarderen in zijn functie van monument, zou het goed zijn het opschrift opnieuw aan te brengen, zij het dan niet op de kei, maar op een drager - eventueel een plexiplaat - ervoor. Deze moet dan wel een stevige basis krijgen.

De oorspronkelijke plaat is weg, maar de tekst werd bewaard (zie bijgevoegde foto):

NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE HUISVESTING
GROENRUIMTEN 1969
EERSTE PRIJS

Op de oorspronkelijke plakkaat staat de volledige tekst in hoofdletters.

Advies
Wij pleiten voor een herwaardering van dit kleine monument, door het opnieuw van het juiste opschrift te voorzien.

Besluit
Wij hopen dat het bestuur gunstig gevolg geeft aan dit advies.

woensdag 27 april 2016

Werkingsverslag 2015 - Advies

Aanleiding
Het advies wordt uitgebracht op vraag van het district.

Motivatie
Het bestuur van de Cultuurraad heeft dit werkingsverslag ontvangen en gelezen. Gezien het weer eens veel te korte tijdsbestek waarin advies moet uitgebracht worden, hebben wij nogmaals onze toevlucht genomen tot digitaal overleg. Er was hierdoor geen ruimte voor verbreding van het draagvlak voor dit advies. Er konden immers geen externen worden geraadpleegd.
Het werkingsverslag werd getoetst aan het actieplan 2015.
Op basis van het overleg dienen we het volgend advies in.

Advies
WIJ
Voor heel wat activiteiten treedt het district slechts op als regisseur en wordt de uitwerking overgelaten aan partners. Maar blijkens dit verslag hebben WIJ het toch maar allemaal mooi geklaard. Waar zitten hier de partners in cultuur? Jaar na jaar maken wij dezelfde opmerking dat de inzet van die partners op zijn minst mag vermeld worden. Helaas spreken wij blijkbaar voor dovemansoren. Enkel de lokale middenstand wordt in dit document bij naam genoemd. Nochtans hebben meerdere verenigingen zich in 2015 geëngageerd om het actieplan te concretiseren.

Meten is weten
Hoe werd het voorbije jaar het bereik van de acties gemeten? Werden de vooropgestelde bezoekersaantallen gehaald? Het document blijft uitermate vaag hierover. Enkel de 2 uitschieters op Camping Louisa worden genoemd. Het slechte weer tijdens de laatste Camping was blijkbaar ook het enige minpuntje in 2015.

Oud is out
Volop aandacht voor kinderen, jongeren, jeugd, scholen, jonge kunstenaars. De senioren spelen niet meer mee of zijn alleszins het vernoemen niet waard. Slechts EEN keer worden ze vermeld: "senioren apprecieerden het matinee filmaanbod in het UiThuis". Wellicht zal een statistiek het tegendeel kunnen bewijzen. Maar met statistieken kun je dan ook ALLES bewijzen.

Besluit
De cultuurraad verleent niettemin gunstig advies aan het actieplan, mits er rekening gehouden wordt met de bovenstaande opmerkingen.

BIJLAGE: Werkingsverslag 2015

District Hoboken

Hoeft het nog gezegd? Vooruit dan maar, nog één keer. Uiteraard stond 2015 grotendeels in het teken van de langverwachte opening van het nagelnieuwe cultuur- en jeugdcentrum. Op 28 en 29 november kon de Hobokenaar dan eindelijk voor het eerst uitgebreid kennis maken met het Gravenhof.

Vanuit een onderzoek naar de lokale demografische tendensen, de aanwezigheid en het profiel van andere partners in het district en cultuurhuizen in de regio en de verwachtingen van onze potentiële gebruikers formuleerden we een duidelijke en scherpe visie voor dit nieuwe huis. De centrale vragen: hoe bereiken we een publiek dat de demografische samenstelling van het district weerspiegelt en hoe kunnen we de lokale en stedelijke doelstellingen op de best mogelijke manier realiseren? We vatten het openingsweekend op als een soort generale repetitie. Bijvoorbeeld door te kiezen voor jong lokaal talent en de bezoeker van meet af aan betrokken te maken. Onder het motto ‘Gravenhof: maak het mee’ ontwierp de Hobokenaar bijvoorbeeld affiches voor het openingsweekend: via een digitale toepassing op onze website zagen we bijna 400 inzendingen toekomen en dankzij de hulp van de lokale scholen maakten naar schatting nog eens driemaal zoveel kinderen hun versie op papier. Het slechte weer tijdens het openingsweekend gooide jammer genoeg roet in het eten, maar anderzijds hebben we onze doelstellingen wel grotendeels kunnen realiseren. Ontwerpbureau Going East tekende voor de verdere inrichting van de bar, de foyer en het knutsellokaal op eerste verdieping. De tweede fase van die opdracht volgt in de lente van 2016.

Maar er was natuurlijk meer dan de opening van het Gravenhof. Een min of meer chronologisch overzicht.
 
In het voorjaar programmeerden we onder de noemer ‘club 64’ van januari tot april nog een reeks optredens, film- en theatervoorstellingen in het UiThuis. We zagen sterke optredens van onder meer Kamagurka en Nachtman. De klassiek georiënteerde fijnproever kon als vanouds terecht in kasteel Sorgvliedt, senioren apprecieerden het matinee filmaanbod in het UiThuis.

Voor de kleuter- en lagere scholen organiseerden we voorstellingen in het UiThuis en op locatie in de scholen. Meer en meer trachten we ook een aanbod voor middelbare scholen op poten te zetten. Zo was er o.a. Bad van Marie met ‘Dienst bevolking’. De beperkingen die golden voor de polyvalente zaal in het UiThuis zijn in het Gravenhof niet van toepassing. Het is dan ook onze intentie om ons aanbod voor scholen minstens te verdubbelen vanaf 2016. Voor tieners organiseerden we workshops rond rapmuziek, video en geluid opnemen.

Een kwalitatief en boeiend aanbod brengen voor het hele gezin, dat zit al jaren diep in ons DNA. We organiseerden drie kinderfeesten en experimenteerden met een nieuwe formule in het Uithuis, wat later uitmondde in het format ‘Louisaland’. De Japanse week legt de link tussen het verhaal van Nello- en Patrasche en de Japanse cultuur. We organiseerden een Matsuri, een Japans festival waarin een gemeenschap samen komt om verschillende levensaspecten te vieren. Het aanbod bestond uit workshops, foodbooths, initiaties Japanse muziek en optredens. Een bewerking van het boek A dog of Flanders zag het levenslicht en een nutskast werd bekleed met een tekening van onze twee helden.

De lokale middenstand veranderde Hoboken even in Hollywood aan de Schelde en een openlucht kunstenfestival voor lokale amateurkunstenaars zag het daglicht. De Hobokense zomer beloofde muzikaal te worden en die belofte werd helemaal ingelost met The Living, Miekrock en Shift Rock. Met het feest van de Vlaamse gemeenschap (De Kleinkunstrockband en Radio Oorwoud) trokken we die lijn door. Zoals elk jaar is Camping Louisa sterk afhankelijk van de weergoden, maar het blijft een aantrekkelijk concept. We sleutelden aan de formule en hielden het op één muzikale act en een afsluitende circusact. Als klap op de vuurpijl zorgden Axl Peleman en gasten voor een topeditie met om en bij de 1.500 toeschouwers. Afsluiten deden we met een compleet uitgeregende editie die toch nog goed 300 bezoekers wist te bekoren.

Met ‘Talent 2660’ lanceerden we een oproep naar Hobokense jongeren om hun gedroomd (cultuur-) project in te dienen. Drie jonge Hobokenaren kunnen dit jaar een zelfbedacht project uitvoeren. Dat soort stimulansen voor jong talent willen we blijven aanbieden. Als aanloop naar de opening van het Gravenhof stelden we tijdens het jaarmarktweekend ‘Hoboken 2660’ voor, een muzikale ode aan Hoboken met bijhorende videoclip.

De tweede editie van ‘Tournee musicale’ was meer dan geslaagd. En een succesvolle editie van Kerst in Hoboken zwaaide het jaar uit.

Met het MAS sloten we opnieuw een erfgoedconvenant. We startten een project rond de Hobokense polder. Dit waardevolle natuurgebied is op veel vlakken een buitenbeen: in tegenstelling tot wat de naam zegt, loop je hier vandaag niet (meer) over de oorspronkelijke poldergrond. Rond 1900 was hier nog volop industriële activiteit en in de jaren 1960 werd een groot stuk van het gebied volgestort met grondspecie en puin tijdens de bouw van de Kennedytunnel. Vandaag heerst de natuur er opnieuw, maar de sporen van dat woelige verleden zijn hier en daar nog goed zichtbaar. Het is die merkwaardige geschiedenis die we nu in beeld laten brengen door landschapsfotograaf Jan Kempenaers en later willen ontsluiten. Tijdens open monumentendag lichtten we al een tip van de sluier op. Ook de herdenking van Wereldoorlog I kreeg aandacht: een gepantserde Minerva en een concert van Oorlogsgeleerden hielden de herinnering levend. Met Kijk op de wijk brachten we de rijke geschiedenis van Moretusburg onder de aandacht. En expo 64 gaf lokale kunstenaars een forum in de bibliotheek.

Eind 2014, begin 2015 kreeg de Hobokense bibliotheek een zelfscaninstallatie, een volledig vernieuwde elektrische installatie, energiezuinige verlichting en een nieuwe balie. De jeugdafdeling werd opgefrist en ook daar kwam een zelfscanstation en een kleine werkplek. Klasbezoeken verlopen daardoor veel aangenamer en met meer ondersteuning van de bibmedewerkers. De indeling van de jeugdafdeling is kind- en gezinsvriendelijker. We stellen tot ons plezier vast dat tieners de bibliotheek ontdekt hebben als leer- en studeeromgeving tijdens de examenperiodes. Dat juichen we toe, maar het stelt ons ook voor een aantal uitdagingen: hoe combineer je op de best mogelijke manier alle verschillende functies van een bibliotheek, tot optimale tevredenheid van alle gebruikers. Dat is een uitdaging voor de nabije toekomst.

Stadsbedrijf Samen Leven opende medio september een digipunt in de bibliotheek. Een digipunt is een netwerk van computers waarop bezoekers zonder drempels kunnen werken, met persoonlijke begeleiding als ze dat wensen. We hebben het digipunt bewust ondergebracht in de bibliotheek zelf en niet op de verdieping, zodat het goed zichtbaar is. Door een wand te plaatsen (deels transparant weliswaar), heeft het digipunt een eigen lokaal. We installeerden er een projector en een projectiescherm: op die manier kunnen er ook cursussen worden gegeven. De bibliotheek als ‘leerhuis’ is een interessante piste om verder uit te diepen. Een beslissing rond de vestiging van het Huis van het kind in de bib zal mee de richting bepalen.


Gravenhof

woensdag 9 maart 2016

Feest bij het Don Boscokoor

Het Don Boscokoor viert zijn 40-jarig bestaan met een groots concert op 22 mei 2016 om 15:00 uur. In de St.-Pauluskerk te Antwerpen, ingang Veemarkt. ca 80 koorzangers, 4 solisten en een 20-koppig orkest dit alles onder leiding van jubilerende dirigent Willy Clerckx!