maandag 2 maart 2015

Cultuurlaureaten Hoboken - advies

Cultuurraad Hoboken
2015-03-01

Inleiding


In de nasleep van "Hoboken viert 875" werd in 2011 voor het eerst de cultuurprijs "Ho Boke" uitgereikt door het district Hoboken aan Walter Frans van de Wijkgemeenschap Zwaantjes. Hij werd gehonoreerd voor zijn "Reizend Reuzenboek".

In 2012 ging de prijs naar de Academie voor Muziek en Woord. Zij stapten op muzikale en poëtische wijze mee in het jaarthema van de cultuurraad van 2011 "Het jaar van de kat".

In 2013 en 2014 werd de prijs niet uitgereikt.

Het actieplan voor 2015 maakt er geen melding van.

Er is nog één exemplaar van de trofee "Ho Boke", een beeldhouwwerkje van Raf Vergauwen, leraar aan de Hobokense kunstacademie, beschikbaar.

Wij verwijzen naar het advies van 27.11.2014 waarop geen reactie kwam.

Motivatie

Jaarlijks reikt het district sporttrofeeën uit aan Hobokense clubs en individuele sporters die zich op één of andere manier onderscheiden hebben in een bepaalde discipline. Deze werden vorige week woensdag uitgereikt. We citeren even het Nieuwsblad van 26-02-2015:

"Sportieve Hobokenaars waren woensdagavond present in kasteel Sorghvliedt. Daar huldigde het district alle sporters die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie leverden in hun discipline. Maar liefst 53 sportlaureaten mochten een trofee in ontvangst nemen. Daarnaast werden er vijf grote trofeeën uitgereikt. Tussen de gehuldigde sportlui zaten er kampioenen van provinciaal, Belgisch en zelfs wereldniveau."

Ook de culturele verenigingen of individuele culturele actoren die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het culturele leven in Hoboken verdienen een "trofee". Musici en acteurs 'trainen' ook, alleen noemen zij dat repeteren. De enige trofee die zij krijgen is het applaus van het publiek na een optreden of voorstelling. Erfgoedzorgers verzamelen materiële relicten en verhalen, bestuderen onze roots, trachten monumenten te ontsluiten voor het publiek en te onderhouden. Mediamakers promoten het district, kunstenaars verfraaien het een beetje...

Samen bereiken zij duizenden mensen. Moet hun prestatie dan onder doen voor die van onze sportlui die overigens terecht worden gevierd?

Wij willen in de nabije toekomst dit in de krant lezen:

Cultureel actieve Hobokenaars waren present in kasteel Sorghvliedt. Daar huldigde het district alle cultuurmakers die individueel of in groep het afgelopen jaar een bijzondere prestatie leverden in hun discipline. Maar liefst 50 laureaten mochten een trofee in ontvangst nemen. Daarnaast werden er zeven grote trofeeën uitgereikt in de categorieën theater, muziek, kunst, erfgoed, literatuur, educatie en media.

Advies

De cultuurraad dringt er bij het districtsbestuur nogmaals op aan de cultuurprijs van Hoboken opnieuw in te stellen, en uit te breiden. Elke cultuurvereniging die een activiteit ontplooit voor ons district verdient een pluim en een plaket. Net als bij sport kunnen verschillende categorieën onderscheiden worden naar discipline. Voor verschillende verenigingen zal zeer creatief moeten nagedacht worden, ik denk hierbij aan Ziekenzorg bvb. Maar dan nog kan gekeken worden naar de activiteiten. Er kunnen verenigingen zowel als individuele beoefenaars gehonoreerd worden....

Besluit

Wij hopen dat het bestuur gunstig gevolg geeft aan dit advies. Het bestuur van de cultuurraad verwacht een antwoord binnen de in het werkkader vooropgestelde termijn.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten