woensdag 30 oktober 2013

Actieplan 2014


Cultuurraad Hoboken
Digitaal bestuur van oktober 2013

Betreft : Actieplan district Hoboken

Aanleiding
·         Op 3 oktober kregen wij bericht dat er advies werd gevraagd over het actieplan 2014. Er was nog geen tekst voorhanden.
·         Op 9 oktober werd de vraag herhaald, nog steeds zonder tekst.
·         Op 10 oktober kregen wij de tekst en de tabel toegestuurd met de boodschap dat advies moest gegeven worden voor 22 oktober.
·         Er werd geen cultuurbeleidsplan opgemaakt.
·         De acties werden deels geformuleerd in het bestuursakkoord.
·         In mei 2013 werd aan het districtscollege het Memorandum Cultuur bezorgd waarin de cultuurgerelateerde punten uit dat bestuursakkoord besproken werden.
·         Het is onmogelijk om op zulke korte termijn de vergadering samen te roepen. Daarom werd digitaal overleg gepleegd.

Motivering
Het bestuur van de Cultuurraad heeft dit actieplan ontvangen en gelezen.
Op basis van het  actieplan dienen we het volgend advies in.

Advies

Het staat buiten kijf dat er heel wat activiteiten gepland zijn. Wij stellen echter vast dat de acties zeer vaag geformuleerd zijn, terwijl er soms toch grote bedragen aan gekoppeld worden.
Ten Zuiden van 'tZuid: Wij blijven een besteding van 35.000 euro voor een project dat staat of valt met het weer, in deze tijden onverantwoord vinden.

We missen een duidelijke omschrijving van het Hoboken zomert/wintert programma. Nochtans staat hiervoor 23.500 euro klaar. In de tekst wordt gesproken over koepelcampagnes met blikvangers als Ten Zuiden van 'tZuid, het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en Camping Louisa, maar voor elk van deze acties zijn afzonderlijke budgetten voorzien.  Een concretisering van deze 23.500 euro lijkt ons meer dan wenselijk.

Park Broydenborg heeft een te klein draagvlak om als beeldenpark ingericht te worden. De oppervlakte is nauwelijks voldoende om een drietal beelden tot hun recht te laten komen. De veiligheid van de beelden is mogelijk problematisch.

Het district heeft de ambitie om jonge of startende kunstenaars te ondersteunen door op zoek te gaan naar atelierruimte in het centrum. Welke concrete acties - dit is tenslotte een actieplan - gaat het district hiervoor ondernemen?
Zorgen voor atelierruimte is één zaak, expositieruimte voorzien is wat anders. De cultuurraad stelt vast dat er nergens een adequate tentoonstellingsruimte wordt gepland.  De ruimte die wordt voorzien in het UiThuis voldoet niet echt.  Ze reduceert de tekeningen, schilderijen en foto's tot achtergrond. Het klimatiseren van de Oranjerie zou een volwaardige tentoonstellingszaal opleveren.

De herdenking van 100 jaar Groote Oorlog staat voor de deur. Welke acties gaat het district ondernemen? Wie gaat dat coördineren? Met 5.000 (+ 1000) euro kan niet veel gerealiseerd worden. Dat elk jaar van de oorlog aandacht krijgt is goed, maar voor Antwerpen en omgeving moet het zwaartepunt op '14 liggen.

Het thema voor Erfgoeddag is reeds lang gekend? Welk concreet project wordt door het district uitgewerkt?

Welke concrete acties gaan schuil achter 'Ontsluiting erfgoedsites'?

De Heemkundige kring krijgt een structurele subsidie van 2000 euro voor zijn reguliere werking, terwijl andere erfgoedverenigingen aangewezen zijn op projectsubsidiëring. De cultuurraad is van mening dat hier een rechtvaardiger verdeling van de middelen mogelijk en nodig is.

Besluit
Er is geen cultuurbeleidsplan waarmee een meerjarenbeleid is uitgestippeld.
Voorliggend actieplan is over het algemeen vaag verwoord. De acties zijn nauwelijks concreet omschreven.
De begroting is onduidelijk.


De cultuurraad geeft om deze reden negatief advies over het actieplan in zijn huidige vorm.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten