donderdag 15 augustus 2013

Straatnamen Scanfilsite

Bedrijf maakt plaats voor woningen

Als Hobokenaars het vroeger hadden over 'den Bell' bedoelden ze niet de toren op het Zuid, maar het immense bedrijf ten zuiden van 't zuid, aan de Berkenrodelei in Hoboken.

De hele site werd gesloopt om er een nieuwe woonwijk neer te poten.
In mei van dit jaar kreeg de cultuurraad een vraag vanwege het district om vijf namen te verzinnen voor de geplande straten. De vraag was eerder gesteld aan het stadsarchief, maar inzake materies die het gebied buiten de leien betreffen, is die niet echt thuis. Enkele namen van de reserve straatnamenlijst werden gesuggereerd. En dus richtte het district zich tot de heemkundige kring en tot de cultuurraad.

Nu is de cultuurraad geen erfgoedvereniging uiteraard, maar een adviesorgaan. En dus gingen wij te rade bij Het GenOOtschap - stuwgroep voor cultuur. Die kleine erfgoedvereniging heeft de nodige expertise in huis, en heeft dat met tal van activiteiten als lezingen, publicaties en begeleide wandelingen en tentoonstellingen al ruimschoots bewezen.

Maar de opdracht was niet eenvoudig. De namen moesten betrekking hebben op het gebied waarvoor ze gaan gebruikt worden. Bleek dat onmogelijk, moesten ze zeker een duidelijke band hebben met het district. Bij voorkeur was er bovendien samenhang met de aanpalende wijken. In dit geval is dat het centrum van Hoboken (Dorp) en polderstad. 
Het GenOOtschap vond vijf namen.

Uiteindelijk stelde de cultuurraad op basis daarvan volgend advies op:

Motivering
De site ligt naast de Berkenrodelei, waar vroeger het hof Berkenrode lag. Wij achten het opportuun hierbij aansluiting te zoeken.
Vóór Berkenrode lag op deze plaats het Hof van Lunden en het Halmaelshof, gescheiden door de Schaepskooie. Verder was er de Ganzendries (de weg van de hertog). Het domein grensde aan het Broecheynde.

Voorstel
1. Hof van Lunden
2. Halmaelshof
3. Schaepskooie 
4. Ganzendries
5. Broecheynde

Het fietspad kan dan met de naam Scanfilpad de link met het nabije verleden leggen.
  
Besluit
De vijf namen horen bij elkaar. Om het historische karakter van de naam te bewaren, is de cultuurraad voorstander om de oude spelling te gebruiken. 'Straat' kan achterwege gelaten worden.

Mogen wij u er evenwel op wijzen dat de cultuurraad  geen erfgoedvereniging is. Het is bijgevolg niet onze taak straatnamen te verzinnen. De huidige werkwijze beknot ons adviesrecht.
In Hoboken zijn meerdere erfgoedverenigingen actief, en alvast twee daarvan zijn goed geplaatst om straatnamen voor te stellen met name de heemkundige kring Hobuechen 1135 vzw en Het GenOOtschap - stuwgroep voor cultuur. Beide verenigingen zijn als erfgoedpartner erkend door het MAS.


Het is de taak van de cultuurraad over alle binnengebrachte namen advies uit te brengen. Als alle voorstellen bekend zijn, lijkt het ons aangewezen dat hierover  advies wordt gevraagd aan de cultuurraad.

Intussen hebben wij vernomen dat de hedendaagse spelling zal worden toegepast. 
Of dit ook betekent dat bovenstaande namen zullen gebruikt worden, werd nog niet bevestigd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten